Findynet Osuuskunnan säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Findynet Osuuskunta.

Sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on luoda, kehittää, omistaa, hallinnoida ja ylläpitää kansallista vahvistetun datan hallintaverkkoa (Findy-verkko). Osuuskunta huolehtii vahvistetun datan hallintaverkon pystyttämisestä, ylläpidosta, hallinnoinnista, kehittämisestä ja muusta hoidosta. Osuuskunta voi hallinnoida vahvistetun datan hallintaverkkoihin liittyviä hankkeita sekä tarjota vahvistetun datan hallintaverkkoihin liittyviä koulutus- ja konsultointipalveluita. Osuuskunta voi edistää yhteistyötä vastaavien kansainvälisten vahvistetun datan verkkojen kanssa.

Osuuskunnan toiminnan periaatteena on toimia voittoa tavoittelemattomasti.

Osuuskunnan viranomaisjäsenillä on velvollisuus huolehtia siitä, että osuuskunnan toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon pohjana on riittävä tieto osuuskunnan julkissektorin jäsenten toimintaa määrittävistä lainsäädännön vaatimuksista, erityisesti näiden lakisääteisiä tehtäviä ja rahoitusta koskevan lainsäädännön vaatimuksista, jotta lainsäädännön asettamat vaatimukset on mahdollista huomioida osuuskunnan toiminnan järjestämisessä. Osuuskunnan toimintaan ei voi kuulua julkisen vallan käyttö, ellei tästä ole erikseen laissa säädetty.

Osuuskunnan palveluita saavat käyttää muutkin kuin osuuskunnan jäsenet. Tarjottavien palveluiden käyttöehdoista ja hinnoittelusta tai niiden määräytymisen periaatteista päätetään Findy-verkon säännöissä.

3 § Jäsenyys

Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen

Osuuskunnan hallitus voi myöntää jäsenyyden sellaisille hyvämaineisille oikeushenkilöille, jotka ovat halukkaita edistämään näissä säännöissä määriteltyä tarkoitusta ja joiden toiminta ei ole ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa tai Findy-verkon sääntöjen kanssa ja jotka täyttävät Findy-verkon säännöissä määritellyt juridiset ja tekniset vaatimukset.

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai hyvä ksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Osuuskunnan viranomaisjäsenillä on veto-oikeus uusien jäsenten hyväksymistä koskeviin päätöksiin.

Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja kun osuusmaksu on maksettu.

Jäsenyyden päättyminen

Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroamista koskeva ilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa edustaa osuuskuntaa.

Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa, ei täytä enää jäsenyydelle asetettuja edellytyksiä, aiheuttaa osuuskunnalle vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan edun, sääntöjen tai palveluiden käyttöehtojen vastaisesti. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen.

Erotettu voi antaa erottamista koskevan päätöksen Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi sääntöjen 18 §:n mukaisesti.

Siirtokelpoisuus

Osuuskunnan jäsenyyttä tai osuutta ei voi siirtää toiselle.

4 § Osuus ja osuuden merkintä

Jokainen jäsen on velvollinen ottamaan yhden (1) jäsenosuuden. Jokaisella jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi ääni.

Jäsenosuus tuottaa oikeuden ylijäämään sekä jäsenosuuden merkintähinnan palautukseen osuuspääoman merkityn määrän osalta siten ja niillä edellytyksillä, kuin osuuskuntalaissa määrätään.

Osuuksien merkintähinnasta ja maksuehdoista määrätään osuuskunnan kokouksen päätöksessä. Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osuuden merkintähinnasta sekä maksuehdoista.

5 § Liittymismaksu

Osuuskunta voi periä jäseneksi liittyvältä liittymismaksua. Liittymismaksun perimisestä ja sen määrästä päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana hallitus. Liittymismaksua ei palauteta.

6 § Ylimääräisten maksujen periminen

Osuuskunnan kokous voi vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä osuuskunnan toiminnan aikana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi, velkojen maksamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Ylimääräinen maksu voidaan kerätä joko lainana tai lopullisena maksuna, jota ei palauteta jäsenelle sen mukaan, kun osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana hallitus päättää.

Ylimääräinen maksu peritään jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen on päättyneen tilikauden aikana käyttänyt hyväkseen osuuskunnan palveluksia tai samanaikaisesti molemmilla näillä perusteilla sen mukaan, kun ylimääräistä maksua koskevassa päätöksessä määrätään.

Ylimääräistä maksua voidaan periä vuosittain korkeintaan 50% kulloinkin voimassa olevasta liittymismaksusta.

7 § Sopiminen verkon ja palvelujen käytöstä

Perustajajäsenet laativat Findy-verkon käytölle sääntökirjan, jossa määritellään juridiset ja tekniset vaatimukset, joita verkon käytössä on noudatettava.

Osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä (mukaan lukien verkon käyttö) ja/tai palvelujen tuottamisesta osuuskunnalle tehdään erillinen kirjallinen sopimus. Palvelujen käyttöön ja/tai tuottamiseen sovelletaan edellä tarkoitettua sopimusta, Findy-verkon sääntöjä, sekä osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja hinnastoa.

8 § Osuuskunnan kokous

Osuuskunnan kokous voidaan pitää kotipaikan lisäksi myös muulla hallituksen päättämällä paikkakunnalla.

Jäsen voi osallistua osuuskunnan kokoukseen myös postin tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan kokouksessa noudatettavaan menettelyyn verrattavalla tavalla.

9 § Varsinainen osuuskunnan kokous

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus tai tilintarkastuskertomus

päätettävä

2. tilinpäätöksen vahvistamisesta

3. taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä

4. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

5. hallituksen jäsenten lukumäärästä

6. hallituksen jäsenten palkkioista

valittava

7. tarvittavat hallituksen jäsenet

8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tämän sijainen

10 § Kokouskutsu

Osuuskunnan kokouksen kutsuu kokoon hallitus.

Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisessa, kokouskutsun sisällössä, kokouskutsuajassa ja kutsutavassa sekä kokousasia kirjojen nähtävillä pitämisessä ja lähettämisessä noudatetaan osuuskuntalain määräyksiä. Kokouskutsu osuuskunnan kokoukseen voidaan julkaista myös hallituksen päättämässä, jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai lähettää sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla sähköisellä tavalla.

11 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä seuraavassa varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa uuden hallituksen valintaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä valintaa seuraavassa kokouksessaan.

12 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen. Kutsun voi toimittaa myös toimitusjohtaja.

Hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, jollei hallitus päätä toisin.

13 § Hallituksen päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät puheenjohtajan vaalissa tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavana tavalla.

14 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

15 § Edustamisoikeus

Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa osuuskuntaa kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä 1 momentissa mainitun henkilön kanssa.

16 § Tilintarkastaja

Osuuskunnalle on valittava yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan KHT-tilintarkastusyhteisö, osuuskunnalle ei tarvitse valita varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajan toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy seuraavana vuonna uuden tilintarkastajan valintaan.

17 § Ylijäämä

Mahdollinen osuuskunnan kerryttämä ylijäämä käytetään ensisijaisesti hallintaverkon ja palveluiden kehittämiseen tai osuuskunnan toiminnan rahoittamiseen.

Ylijäämää voidaan myös jakaa jäsenille tilikauden aikaisen palveluiden käytön perusteella tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille tai vapaaehtoisille osuuksille. Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla perusteella. Ylijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous.

18 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Osuuskunnan purkautuessa jäljelle jäävästä netto-omaisuudesta palautetaan ensin osuudesta osuuspääomaan merkitty määrä ja tämän jälkeen loput jaetaan jäsenille jäsenten merkitsemien tai kokonaan maksettujen osuuksien lukumäärän mukaan.

19 § Riitojen ratkaisu

Näiden sääntöjen ja tai osuuskuntalain soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Findynet Osuuskunnan jäsenenä olet osa edelläkävijöitä

Findynet Osuuskunta edistää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistä luottamusverkostoa – jotta voisimme aina asioida sujuvasti ja turvallisesti. Liittymällä jäseneksi organisaatiosi pääsee osallistumaan yhteistyöhön sekä voi vaikuttaa verkoston kehitykseen ja sen tulevaisuuteen.

Liity jäseneksi