Organisaatio ja hallinnointi

Findynet Osuuskunnan organisaatio ja hallinnointi heijastavat päämääräämme toimia yhteiskunnallisten tavoitteiden edistäjänä. Osuuskuntamalli itsessään luo pohjan demokraattiselle ja osallistavalle toimintatapaan, jossa jäsenet – sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijat – osallistuvart aktiivisesti päätöksentekoon ja suunnitteluun. Tässä mallissa päätösvalta jakautuu jäsenistön kesken, mikä edistää laajan konsensuksen saavuttamista ja varmistaa, että eri sidosryhmien tarpeet ja näkökulmat otetaan huomioon.

Koska Findynet Osuuskunnan tavoitteena on tuottaa kansallinen vahvistettavan datan luottamusverkosto, sen hallinnointi korostaa läpinäkyvyyttä, turvallisuutta ja luotettavuutta. Tämä ilmenee muun muassa siten, että osuuskunta panostaa voimakkaasti toiminnan avoimuuteen ja yhteistyöhön.

Lisäksi valtion tuen ja yhteistyön kautta hallinnointiin liittyy myös pyrkimys vastata laajemmin kansallisiin ja jopa globaaleihin digitaalisen kehityksen tavoitteisiin. Valtionavustuksen ja osuuskunnan välisen yhteistyön myötä hallinnointiin sisältyy myös vastuu valtion asettamien tavoitteiden saavuttamisesta, mikä tuoda lisäulottuvuuksia osuuskunnan strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Findynet Osuuskunnan organisaatio ja hallinnointi ovat esimerkki modernista, osallistavasta ja tavoitteellisesta toimintamallista, joka pyrkii vastaamaan nykypäivän digitaalisen yhteiskunnan tarpeisiin demokraattisella ja osallistavalla tavalla.

Osuuskunnan kokous

Ylintä päätösvaltaa Osuuskunnassa käyttää osuuskunnan kokous, joka päättää Osuuskuntalain ja Osuuskunnan sääntöjen edellyttämistä asioista. Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen

Hallitus

Hallituksen päätehtävä on vahvistaa Findynet Osuuskunnan strategia ja seurata sen toteutumista siten, että se mahdollistaa osuuskunnan tavoitteiden ja toiminnan tarkoituksen saavuttamisen ja voittoa tavoittelemattoman toiminnan periaatteen toteutumisen.

Hallitus päättää jäsenhakemusten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä, sekä jäsenten erottamisesta.

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kokeiluhanketyöryhmän, teknologiatyöryhmän ja infrastruktuurityöryhmän. Tarvittaessa hallitus voi asettaa myös muita työryhmiä tai valiokuntia.

Hallitus valitsee Findynetin toimitusjohtajan.

Findynet Osuuskunnan hallitus.

Ohjausryhmä

Valtiovarainministeriö on asettanut päätöksellään (VN/24699/2022) Findynet Osuuskunnalle valtiovarainministeriön valtionavustuspäätöksen mukaisen ohjausryhmän. Ohjausryhmä on Findynet-verkoston kehittämishankkeen etenemistä seuraava, ohjaava ja tukeva ryhmä.

Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että Hanke toteutetaan sovitun hankesuunnitelman ja Rahoituspäätöksen mukaisesti. Ohjausryhmä ohjaa Hankkeen toteuttamista ja valvoo, että toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ja asetettuihin tavoitteisiin tähtääviä. Ohjausryhmä hyväksyy hankesuunnitelman ja puoltaa mahdollisia muutoksia valtiovarainministeriön hyväksyttäväksi.

Ohjausryhmän jäsenet
 • Jarkko Levasma, ICT-johtaja, Valtiovarainministeriö (ohjausryhmän puheenjohtaja)
 • Teemu Kääriäinen, Senior Advisor, Valtiovarainministeriö
 • Pekka Rehn, Ylijohtaja, DVV
 • Sakari Karstu, Tietohallintopäällikkö, PRH
 • Janne Pulkkinen, Findynet Osuuskunnan hallituksen jäsen (ohjausryhmän pääsihteeri)
 • Mika Huhtamäki, Findynet Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja

Findynet Osuuskunnan toimitusjohtaja toimii Ohjausryhmän esittelijänä.

Kokeiluhanketyöryhmä

Findynet tukee omalla panostuksellaan kokeiluhankkeita. Kokeiluhanketyöryhmän tarkoituksena on ehdottaa Findynetin tuen allokoinnista kokeiluhankkeille. Kokeiluhanketyöryhmän tehtävänä on kartoittaa potentiaalisia kokeiluhankkeita sekä valmistella ja tuottaa kokeiluhankkeita ja niiden käynnistämistä koskevia ehdotuksia Findynetin toimitusjohtajalle. Työryhmä tekee ehdotuksia siitä, mitä kokeiluhankkeita Findynet omilla palveluillaan tukee ja missä laajuudessa Findynet antaa tukeaan kokeiluhankkeille. Kokeiluhankkeiden käynnistämisestä päättää Findynetin toimitusjohtaja. Lisäksi työryhmä määrittää ne yleiset periaatteet ja hakijakohtaiset ehdot, joilla Findynetin tukea haetaan kokeiluhankkeelle.

Lisäksi työryhmä seuraa ja valvoo Findynetin käynnissä olevia kokeiluhankkeita ja harkitsee niissä esiin tulleita muutos- ja parannustarpeita sekä tekee ehdotuksia kokeiluhankkeiden, Findynet-verkoston ja Findynet Osuuskunnan jatkokehittämiseksi.

Kokeiluhanketyöryhmän jäsenet
 • Annika Koli, Ekosysteemi- ja tarjoomajohtaja, Findynet Osuuskunta (työryhmän puheenjohtaja)
 • Markus Hautala, Toimitusjohtaja, Findynet Osuuskunta
 • Kalle Paajanen, Findynet Osuuskunnan hallituksen edustaja
 • Merja Ågren, Senior Product Manager, Nordea
 • Piia Jakola, Senior Product Owner, OP
 • Teemu Hyytiäinen, Business Analyst, Kela
 • Samuli Sorsa, Senior Development Lead, Posti
 • Minna Rintala, Project Director, PRH
 • Nico Käräjäoja, Project Manager, Valtiovarainministeriö
Ekosysteemi- ja yhteistyöfoorumi

Ekosysteemi- ja yhteistyöfoorumi on Findynetin edustajien sekä sen kutsumien ulkopuolisten asiantuntijoiden, neuvonantajien ja/tai yhteistyökumppaneiden foorumi, jonka tarkoituksena on käydä keskustelua ja välittää tietoa olemassa olevista tai tulevista kokeiluhankkeista ja Findynetin kehittämisestä.

Tutustu ja osallistu ekosysteemi- ja yhteistyöfoorumin toimintaan.

Teknologiatyöryhmä

Teknologiatyöryhmän tarkoituksena on avustaa Findynetin hallitusta osuuskunnan teknologian kehittämisessä tuottamalla teknologiaan liittyviä määritelmiä, selvityksiä ja suosituksia. Työryhmän tehtävänä on muun muassa osallistua Findynet-verkoston toteutukseen, avustaa teknisen yhteen toimivuuden varmistamisessa eri lompakontarjoajien välillä sekä osallistua noudatettavien teknologioiden, standardien ja määrittelyiden valintaan ja laadintaan. Lisäksi työryhmä avustaa hallitusta teknologiaan, standardeihin ja määrittelyihin liittyvien riskien tunnistamisessa ja hallinnassa.

Teknologiatyöryhmän jäsenet
 • Samuel Rinnetmäki, Teknologiajohtaja, Findynet Osuuskunta (työryhmän puheenjohtaja)
 • Mikko Hiekkataipale, Findynet Osuuskunnan hallituksen jäsen
 • Timo Hotti, Principal Technology Strategist, OP
 • Teemu Kääriäinen, Senior Advisor, Valtiovarainministeriö
 • Antti Kettunen, Senior Solution Consultant, Tietoevry
 • Jyri Sillanpää, IT Architect, DVV
 • Timo Paananen, Technical Lead, Kela
 • Samuli Turkkila, Software Architect, PRH
 • Veli-Matti Nurmenniemi, Chief IT Developer, Nordea
Teknologiafoorumi

Teknologiafoorumi on Findynetin edustajien sekä sen kutsumien ulkopuolisten asiantuntijoiden, neuvonantajien ja/tai yhteistyökumppaneiden foorumi, jonka tarkoituksena käydä keskustelua ja välittää tietoa teknologiaan liittyvistä aiheista ja Findynetin kehittämisestä.

Tutustu ja osallistu teknologiafoorumin toimintaan.

Infrastruktuurityöryhmä

Työryhmän tarkoituksena on avustaa Findynetin hallitusta osuuskunnan pehmeän verkkoinfrastruktuurin kehittämisessä tuottamalla siihen liittyviä määritelmiä, selvityksiä ja suosituksia. Työryhmän tehtävänä on hallinnoida Findynet-verkoston juridisteknistä sopimuskehikkoa ja toimintaa määrittävää säännöstöä. Lisäksi Työryhmä avustaa hallitusta keskeisten riskien hallinnassa, mukaan lukien strategiset ja operatiiviset riskit, sekä tällaisten riskien seurantaa ja vähentämistä koskevien ohjeiden ja prosessien valvonnassa.

Infrastruktuurityöryhmän jäsenet
 • Markus Hautala, Toimitusjohtaja, Findynet Osuuskunta (työryhmän puheenjohtaja)
 • Mikko Hiekkataipale, Findynet Osuuskunnan hallituksen jäsen
 • Essi Törmänen, Lead Specialist, PRH
 • Jyri Sillanpää, IT Architect, DVV
 • Teemu Kääriäinen, Senior Advisor, Valtiovarainministeriö

 

Findynet Osuuskunnan jäsenenä olet osa edelläkävijöitä

Findynet Osuuskunta edistää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistä luottamusverkostoa – jotta voisimme aina asioida sujuvasti ja turvallisesti. Liittymällä jäseneksi organisaatiosi pääsee osallistumaan yhteistyöhön sekä voi vaikuttaa verkoston kehitykseen ja sen tulevaisuuteen.

Liity jäseneksi